Agentúra INGFOUR - organizovanie výstav a veľtrhov

Pokyny pre vystavovateľov a všeobecné podmienky účasti na trojvýstave Nábytok a Interiér, Stavexpo Košice

1.
Inštalácia exponátov zo strany vystavovateľov bude prebiehať deň pred začiatkom výstavy t.j. pondelok 23.5.2011 od 8.00 do 22.00 hod.

2.
Miesto výstavy: Košice, Infiniti aréna, športová hala, Moyzesova ulica Výstava bude otvorená pre návštevníkov denne 24.5-26.5.2011 od 10.00 hod. do 18.00 hod.

3.
Počas výstavných dní t.j. 24.5-26.5.2011 je potrebné byť vo Vašej výstavnej expozícií od 9.30 a po skončení návštevných hodín minimálne do 18.30 hod.

4.
Deinštalácia exponátov zo strany vystavovateľa sa koná posledný deň výstavy t.j. štvrtok 26.5.2011 od 18.00 do 24.00 hod.

5.
Podrobnejšie orientačné mapy a pôdorys výstavnej plochy Vám zašleme poštou.

6.
Usporiadateľ nezodpovedá vystavovateľovi za akékoľvek poškodenie vystavovaných exponátov pred výstavou, počas výstavy a po výstave. Vystavovateľ za týmto účelom uzavrie obvyklé poistenie.

7.
Počas výstavy usporiadateľ zabezpečuje obvyklú všeobecnú strážnu a usporiadateľskú službu ako aj požiarnu hliadku.

8.
Výstavné stánky je potrebné odovzdať v stave v akom ste ich prevzali, je zakázané vŕtať diery do výstavných panelov, maľovať výstavné panely, výzdobu expozície je potrebné previesť tak aby nedošlo k poškodeniu výstavných panelov. Doporučujeme používať samolepiace fólie, ktoré sa dajú bez problémov odstrániť. Prípadne špeciálne úpravy je treba vopred konzultovať.

9.
Doporučujeme vystavovateľom na niektoré exponáty a na objednávky prijaté počas výstavy dať „výstavné zľavy“ a viesť si podrobnú evidenciu obchodných kontaktov. Výrazne to prospieva k obchodnému úspechu vystavovateľa na výstave.

10.
Propagácia výstavy prebehne viacerými spôsobmi:
  • formou direct mailingu Vašim cieľovým zákazníkom, pričom bude poslaných 10.000 pozvánok na návštevu výstavy do firiem v Košickom kraji a Prešovskom kraji
  • v Košiciach a okolí na frekventovaných miestach budú umiestnené reklamné pútače a reklamné bannery
  • Za účelom propagácie výstavy vydáme a budeme distribuovať vlastné reklamné noviny „Výstavný spravodaj“ s pozvánkou na výstavu ako aj so zoznamom vystavujúcich firiem, ktorý bude distribuovaný v náklade cca 90.000 výtlačkov v Košiciach a okolí
  • Výstava bude propagovaná v rôznych inzertných novinách, ktoré sú distribuované do schránok domácností a firiem v Košiciach a okolí
  • propagácia výstavy je podporená mediálnymi partnermi www.byvajme.sk, www.radiokiss.sk, www.odporucame.sk, www.kamdomesta.sk, www.akcny.sk, www.klucdomesta.sk
  • na Internete prebehne reklama v systéme v reklamnom systéme E-Target . Informácie o výstave budú formou reklamných odkazov uverejnené na viac ako 1100 internetových vyhľadávačoch, portáloch a stránkach.


11.
Je vhodné Vašu účasť na výstave podporiť aj inzerciou v niektorých miestnych inzertných médiách, ktorých zoznam a kontakty na nich Vám zašleme.

12.
Upozornenie: Vystavovateľ, ktorý podal záväznú prihlášku, nemôže bezdôvodne odstúpiť od tejto zmluvy. Vo výnimočnom prípade, po dohode s organizátorom a najneskôr 60 dní pred začiatkom výstavy, možno záväznú prihlášku zrušiť písomnou formou.

13.
V prípade, že vystavovateľ nezaujme svoje miesto na výstave do 23.5.2011 do 20.00 hod, organizátor výstavy môže naložiť s týmto priestorom podľa vlastného uváženia, pričom vystavovateľ je povinný uhradiť všetky poplatky vyplývajúce zo zmluvy. Vystavovateľ môže uplatniť reklamácie za práce a služby poskytnuté organizátorom písomnou formou, najneskôr 24 hodín pred ukončením výstavy, inak jeho právo zaniká.

V prípade, že organizátor výstavy v dôsledku ním nezavinených skutočnosť ("vis major") nemôže uskutočniť výstavu, alebo konanie výstavy počas celej doby upovedomí o tom ihneď vystavovateľa. Všetky záväzky vzniknuté organizátorovi z uzavretej zmluvy o účasti vystavovateľa zanikajú. V tomto prípade neprislúcha vystavovateľovi žiadny nárok na úhradu vzniknutých škôd.

Organizátor výstavy je oprávnený zadržať primeranú čiastku poplatkov vystavovateľom dovtedy uhradených. Prípadné súdne spory sa riadia zákonmi a a predpismi (najmä obchodný a občiansky zákonník) platnými v Slovenskej republike pričom príslušný súd pre prípadne súdne spory je v mieste sídla firmy organizátora výstavy.

Na záver mi dovoľte, aby som Vám poprial veľa nových úspešných obchodných kontaktov a upevnenie doterajších počas trojvýstavy NÁBYTOK a INTERIÉR, STAVEXPO.


Ing. Varga Milan
riaditeľ výstavy
Telefonické spojenie počas inštalácie a výstavy : 0915/904 114


Mediálni partneri

Portál Byvajme.sk

Kam do mesta Klucodmesta.sk - Košice, Prešov architekti, predajne nábytku, kamenárstva, projektantské firmy, záhradníctva, predajne bazénov a mnohé ďalšie firmy v Košiciach a Presove. Radio Kiss
Odporucame.sk Casopis byvanie


www.stavebnictvo.sk
Výstavy NABYTOK a INTERIÉR, STAVEXPO
XI. ročník
24.-26.maj 2011
Košice, INFINITI aréna, športová hala,
Moyzesova ul. V centre mesta

Nomenklatúra (zameranie) výstavy

Časť: NÁBYTOK
Nábytok všetkého druhu

-sedacie supravy
-spálne
-vstavané skrine
-sektorový nábytok
-kuchynský nábytok
-rustikálny nábytok
-rattanový nábytok
-čalúnený nábytok
-detské izby
-kancelársky nábytok
-stoly, stoličky, kreslá
-zákazková výroba
-polotovary
-a pod...

časť: Interiér
vybavenie bytu a domácnosti
od podlahy až po strop

-bytové doplnky
-interiérové doplnky
-kúpeľne a ich vybavenie
-koberce, podlahoviny
-okná, dvere, parapety
-plávajúce podlahy
-parkety, korok
-svietidlá, el. spotrebiče
-sklo, keramika, porcelán
-kuchynské spotrebiče
-bytový textil, dekorácie
-obrazy
-poistenie, hypotéky
-a pod.

časť: Stavexpo
Všetko čo patrí do oblastí stavebníctva

-stavebná chémia
-stavebné materiály
-stavebné technológie
-izolačné materiály
-izolačné technológie
-plyn, voda, kúrenie
-klimatizácia
-dvere, brány, ploty
-kováčske výrobky
-ekonomické vykurovanie
-zatepľovanie objektov
-sanita
-úspory energií
-okná, dvere, brány
-dlažby, obklady
-náradie, nástroje
-sanita, dlažby, obklady
-náradie, nástroje, stroje
-a pod...

Úspory energií
Hlavným motívom je úspora energií pomocou rôznych materiálov, technológií a zariadení
zatepľovanie budov
izolácie stavieb
nízkoenergetické domy
úspory energie v domácnosti
úsporné vykurovanie
kotly,krby,kozuby
tepelné čerpadlá
solárne systémy
- a pod.-